Disclaimer

Algemeen
Deze website is een uitgave van WebLimits. Ondanks de grootst mogelijk zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Verantwoordelijkheden
WebLimits kan daarom niet verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid worden gesteld voor het gebruik van informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan WebLimits garanderen dat adviezen en strategieën op deze website toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Links naar derden vallen uiteraard buiten de verantwoordelijkheid van WebLimits. Wij streven naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behouden wij ons het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Auteursrecht
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van WebLimits. Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het bovenstaande. U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u duidelijk aan bronvermelding doet, overeenkomstig de meest recente bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor reproductie en/of zakelijk gebruik is nadrukkelijke toestemming onzerzijds vereist. Wij adviseren, indien zulks het geval is, schriftelijk contact met ons op te nemen.